قسمت اول روش های تندخوانی و تقویت حافظه و تمرین ایجاد آرامش و ریلکسیشن توسط دکتر محمد سیدا .