میدونم که تو هم توی قلبت عقده هایی داری/ عقده هایی که اومدن از نقطه های تاریک/ تو مثل من دلت سوخت از نقره های داغی/ که حک کرده اسم مارو نخبه های یاغی ... موزیک ویدئوی زیبای رپ یاس با مضمون اجتماعی .