آدام صالح از پرواز خطوط هوایی دلتا بیرون رانده شد.آدام صالح، پس از این که تلفنی با مادرش به زبان عربی صحبت کرده، به همراه همسفرانش از پرواز لندن به نیویورک بیرون رانده شد.او گفته: خانمی که کنار من نشسته بود فریاد زد و گفت، این چی داره میگه، و بعد گفته که احساس ناراحتی می کند.سپس کاپیتان هواپیما آمده و جویای ماجرا شده است.«به قدری منزجر شده بودم که وقتی از من خواستند هواپیما را ترک کنم این ویدئو را ضبط کردم»صالح یکی از ستارگان مشهور یوتیوب است که ویدئوهای زیادی از رفتار مردم با مسلمانان تهیه می کند.