بخش دوم از روانشناسی تغییر با موضوع تقویت اراده و پشتکار و درمان تنبلی