عربستان سعودی ایران را به تهدید همسایگانش متهم کرد.