گزارش یوسف سلامی درباره اتوبوس ایدز. آیا شما حاضرید سوار این اتوبوس شوید؟