آموزش دوخت چهل تکه مدل زیگزاگ توسط خانم ابراهیمی در بخش هنری برنامه زیر یک سقف شبکه سمنان.