قسمت چهلم و هشت (قسمت آخر) از کارتون بچه های آلپ، یک هفته میشه که دنی از بیمارستان لوزان به خونه برگشته حالا دیگه دنی میتونه با روحیه عالی این طوری توی دشت بدوه برای دنی که نمی تونست بدون چوب راه بره این بیشتر شبیه به یک خواب و رویاست ...