این لانه ی مورچه ها که مدت ها پیش رها شده است نشان می دهد که این موجودات کوچک به چه اندازه باهوش هستند. مورچه ها در زی رزمین زندگی می کنند، ولی ما معمولا به آن ها را فقط در سطح زمین می بینیم. اما سازه هایی که در زیز زمین به پا می کنند، باور نکردنی است. گروهی ا زمحققین یکی از این لانه ها را با بتن پر کرده اند که در این ویدئو نتیجه ار خواهید دید.