حتما ببینید😳 تمرینات عجیب و غریب تروریست ها!! ببینید نیروهای خود رو چطور تربیت می کنند!