سه شنبه ها با دوچرخه یا پیاده سفر کنیم تا هوا را کمتر آلوده کرده و لا اقل یک بار در هفته ورزش کنیم .