آموزش بافت حصیری توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس