سکانسی از سریال ماندگار تنهاترین سردار را در این ویدئو مشاهده کنید.