مدح و روضه خوانی شهادت امام حسن مجتبی با نوای حاج منصور ارضی .