تلاش ناکام BBC برای مهم جلوه دادن نامه رضا پهلوی به ترامپ.