سکانسی خنده دار از بامشاد در نقطه چین را تماشا کنید.