آموزش دوخت دامن نیم کلوش توسط خانم زارع زاده در بخش هنری برنامه چراغ خانه از شبکه تابان