آموزش چهل و رومیزی تکه فرفره توسط خانم ابراهیمی در بخش هنری برنامه زیر یک سقف شبکه سمنان.