ایستگاه راه آهن در تمام شهرهای مهم دنیا در مرکز شهر و در دسترس همه است .