کودکانی که همراه با شیر مادر مکمل های غذایی را مصرف نمی کنند رشد می کنند اما دچار نرمی استخوان می شوند.