برگزاری کمپین"دارو پزشک من "تحت نظارت دانشگاه شهید بهشتی. این کمپین به صورت بازه ای، طی زمان های مختلف با اهداف خدمت رسانی پزشکی در فضایی ساده، خدمات پزشکی رایگان ارائه میدهد.