آموزش یک مدل ظرف بازیافتی با روزنامه توسط خانم روستاییان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان