لحظه وقوع یک سانحه هوایی و با سر زمین خورد هواپیما