مردی که داوطلبانه نیش حشرات گوناگون را داوطلبانه برروی بدنش امتحان می کند این بار یکی از آن حوادث رامشاهده می کنید!