کشوری که مشکلات اقتصادی دارداین فیلم را خبرگزاری صدا و سیما منتشر کرده است.