قسمت هجدهم از کارتون بچه های آلپ، یک ماه از شکستن پای دنی گذشته ولی هنوز تغییری در وضعش بوجود نیامده، قراره امروز دنی برای معاینه پاش به بیمارستان شاتو بره ...