ترانه ی زیبا و کودکانه باران،باران می‌بارد قطره به قطره، دانه به دانه/ روی خاک پاک هر جا می‌شود رودی روانه/ هر یکی از ما مثل یک قطره است، تنهای تنها/ اما می‌شویم در کنار هم یک رود زیبا!/ با رود هم دشت، هم باغ و صحرا سبز است و آباد/ ما رود هستیم با هم می‌خوانیم یک آواز شاد ...