آزاده نامداری این ویدئو را در اینستاگرامش منتشر کرد.