حلالم کن دم رفتن/ کم بعد از پریشونی تو آوار نگاهی که /تو هم با ما نمی مونی/ مسیر موندن و رفتن یکی بود و جدا شد باز/ تو پایان منو دیدی جدایی سخته از آغاز / ... نماهنگ بسیار زیبای حلالم کن با صدای محمد علیزاده