مداحی آهنگران در دیدار فرماندهان سپاه با امام خامنه ای در تاریخ 95/6/28