آموزش میکرونیدلینگ با دستگاه درماپن که این روزها به دلیل درمان های راضی کننده، استفاه از آن به طرز چشم گیری افزایش پیدا کرده است. در دستگاه های جدید شاهد لرزش کمتر و به مراتب پاسخدهی بهتری هستیم.