ترانه کودکانه اتل متل (علی کوچولو یه طوطی داشت)،علی کوچولو یه طوطی داشت/خیلی زیاد دوستش می‌داشت/طوطی اون با نمک و قشنگ بود/یه مرغ رنگارنگ بود/علی کوچولو برای طوطی قفسی ساخته بود/حیوونی رو تو قفس انداخته بود ...