کوروش تهامی این ویدئو را در اینستاگرامش منتشر کرد.