حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان خاطره‌ای بامزه از اولین روزی که به مدرسه رفت تعریف کرد.این فیلم را باشگاه خبرنگاران منتشر کرده است.