آموزش تابلوی برجسته نقاشی با حضور خانم صفری در بخش هنری برنامه بیزیم ائو از شبکه سهند