زودتر می رود آنکس که مهیا باشد/ مرد آن است که با سن کم آقا باشد/ آسمان چشم به این واقعه حیران دارد/ باز انگار که دریا تب طوفان دارد ... سینه زنی سنگین با نوای حسین سیب سرخی (شب ششم محرم 1394 - هیئت خادم الرضا قم)