آویشن شیرازی ضد سم و تشنج است و برای عفونت های ریوی و نارسایی کبد موثر است ...