العالم - شبکه های اجتماعی با انتشار ویدئویی از پریدن گوسفند از پنجره یک آپارتمان اعلام کردند که این حیوان برای فرار از قربانی شدن خودکشی کرده است.