آموزش خامه کشی کیک اسفنجی توسط خانم شیخی در بخش آشپزی برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان.