ادامه آموزش هنر مروارید دوزی توسط خانم آزادی در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان