ساخت ساعت با وسایل بازیافتی در بخش هنری برنامه خانواده و زندگی از شبکه مازندران