ديامغناطيس يک پديده بسيار کلي است، زيرا تمام الکترون هاي جفت شده، که شامل الکترونه اي يک اتم مي باشد، هميشه يک سهم ضعيفي را در واکنش مواد ايجاد خواهد کرد بنابراين، براي موادي که هر شکل ديگري از مغناطيس را نشان مي دهند،