آموزش دوخت جهل تکه به شکل ستاره توسط خانم ابراهیمی در بخش هنری برنامه زیر یک سقف شبکه سمنان.