کمپین ملی قلیان ها را گلدان کنیم با حضور و حمایت هنرمندان...