جهان کنار می کشد برای کسانی که می دانند به کجا می روند.