از الگوی ایرانی معیشت و اقتصاد مقاومتی با روش کاشت زعفران آشنا شوید .