آموزش روش سرمایه گذاری و اشتغال زایی جوراب بافی کاری از سازمان بسیج سازندگی .