قسمت دوم آموزش دوخت کیف زنانه توسط خانم قهرمانی در بخش هنری برنامه ائویمیز از شبکه ارومیه (آموزش به زبان آذری)