دستگاه: شور (آواز ابوعطا) تفسیر: این قطعه ی زیبا از خانقاه های طریقت قادریه-طالبانی در کرکوک عراق می آید. شعر اصلی به نام «مسلمانان» در زبان فارسی، حدود ۲۰۰ سال پیش توسط شیخ عبدالرحمن خالص نوشته شده است...