تقیه یعنی پنهان کردن واقعیت و با دروغ تفاوت دارد، توضیح این مطلب در بیان شیوای حجت الاسلام صنیعی .